PRAVILNICI RS

 

O socijalnoj pomoći za lica koja traže, odnosno kojima je odobren azil

 

 

 

Pravilnik o zdravstvenim pregledima lica koja traže azil

 

 

 

Pravilnik o uslovima smeštaja i obezbeđivanju osnovnih životnih uslova u centru za azil

 

 

 

Pravilnik o sadržini i izgledu obrazaca zahteva za azil i isprava koje se mogu izdavati tražiocima azila

 

 

 

Pravilnik o načinu vođenja i sadržini evidencija o licima smeštenim u centru za azil

 

 

 

Pravilnik o kućnom redu u centru za azil